Verslag van de ALV 2023

De Algemene Ledenvergadering  (ALV) van 15 maart jl.

Voorzitter Ap Dominicus vroeg in zijn voorwoord  aandacht voor de terugloop van het ledenaantal en de wenselijke versterking van het bestuur. Hij deed een dringend beroep op de leden om bij zich zelf na te gaan of zij zich als kandidaat-bestuurslid zouden willen aanmelden en ook om daarvoor uit te kijken naar mogelijke kandidaten in hun kenniskring. Om het ledental te verhogen stelde hij voor dat elk lid probeert één nieuw lid te werven. Mocht dat niet lukken dan vraagt hij de leden mogelijke gegadigden voor het lidmaatschap door te geven aan een van de bestuursleden.

Door de ledenvergadering werd ingestemd om, vooral in verband met de sterk gestegen drukkosten van de nieuwsbrief, de contributie met ingang van 2024 te verhogen met € 1,50 per lid. Dat betekent  € 26,50 per lid en € 46,- voor echtparen/samenwonenden. Met dit voorstel werd met grote meerderheid ingestemd.

De jaarstukken, het algemeen en het financieel jaarverslag en de begroting werden, na een positief advies van de kascommissie, verder zonder veel discussie met algemene stemmen aangenomen.

Na de pauze werd Annelies Tax die jarenlang 2e penningmeester was en ook nu nog als adviseur van het bestuur aan de bestuursvergaderingen deelneemt, onder luid applaus van de vergadering tot Lid van Verdienste benoemd voor haar grote verdiensten in de afgelopen jaren.

Van de zittende bestuursleden Ap Dominicus, Trudy van Schoonhoven, Gijsbert van Ingen en Adri Koch was Adri Koch volgens het rooster van aftreden aftredend en weer herkiesbaar. Hij stelde zich beschikbaar voor een nieuwe termijn als secretaris  en onder applaus stemde de vergadering in met zijn herverkiezing voor de komende 4 jaar.

De leden konden na afloop onder het genot van een hapje en drankje gezellig nog wat napraten.
Al met al een geslaagde en vlot verlopen KBO ledenvergadering met een daarop volgend gezellig samenzijn.