Verslag ALV 2 november

KBO Afdeling Ede

 

Notulen van de extra Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 2 november 2022.

Locatie: De Bosroos, Ede.

Aanwezig: 29 leden (vermeld op de door de aanwezigen ingevulde presentielijst )
Voorts van het bestuur mevr. Annelies Tax (aftredend 2e penningmeester), mevr. Trudy van Schoonhoven (bestuurslid commissie O & O) en de heren Ap Dominicus (voorzitter) en Gijsbert van Ingen (1e penningmeester),  Adri. Koch ( secretaris/verslag)..

Afwezig m.k.:Kees Huikeshoven, Wil Dokter, Erna van der Meulen en Tonny Straatman.

1:         Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent om ca. 14.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2:         Toelichting op het voornemen van het bestuur van de KBO Gelderland om het lidmaatschap van de Unie KBO op te zeggen
Al jaren is KBO Gelderland ontevreden over de gang van zaken bij de Unie KBO. Bijna een tientje per KBO moet er jaarlijks aan contributie worden afgedragen en ondanks herhaalde verzoeken wordt geen inzicht gegeven in de activiteiten die voor dat geld voor de leden worden georganiseerd.  Niet alleen KBO Gelderland maar ook Limburg, Overijssel en Noord-Holland hebben het voornemen de Unie KBO te verlaten. Aangesloten wordt dan met het veel leden tellende Noord-Brabant, dat al eerder is uitgestapt.                                                                                                             Inmiddels heeft het bestuur van KBO Gelderland opgezegd per 1 januari 2023 en vraagt in de Algemene Vergadering van 23 november a.s. aan de lokale afdelingen of zij daar mee in kunnen stemmen. Over deze beslissing zullen wij u zo spoedig informeren.

            Het bestuur heeft getracht u al zo goed mogelijk te informeren via de nieuwsbrieven van oktober en november. De voorzitter herhaalt tijdens de vergadering de belangrijkste punten o.a. dat de nieuwe naam van de samenwerkende partijen Strategische Alliantie zal zijn; dat de hoogte van de afdracht minder hoog zal zijn dan het aan de Unie verschuldigde bedrag; dat er een nieuw blad komt waarvan elke provincie twee pagina’s krijgt toegewezen en dat de afscheiding geen gevolg heeft voor de zorgverzekering en dat de korting op andere verzekeringen blijft bestaan.

            De voorzitter merkt op ten aanzien van het in het KBO-PCOB Magazine opgenomen interview over de gang van zaken, dat daarin niet het hele verhaal wordt verteld. Vertegenwoordigers van de uittredende provinciale bonden komen daarin niet aan het woord. Daardoor wordt  een onjuiste voorstelling van zaken gegeven.

            Daarna worden een aantal vragen gesteld over diverse aspecten, o.a.

            -Blijven de niet-uittredende provinciale besturen bij de Unie en waarom? Zij blijven bij de Unie maar met zo’n groot ledenverlies zal nader worden bekeken hoe tot een werkbare organisatie kan worden gekomen, ook v.w.b. de samenwerking met de PCOB. Waarom de niet-uittredende bonden bij de Unie blijven is niet bekend. Zij hebben geen informatie daarover bekend gemaakt.

            -Blijft de gemeentelijke subsidie van de gemeente Ede? Jawel, subsidie loopt via de Cosbo-Ede waar wij onderdeel van blijven uitmaken. Ook blijven we samenwerken met PCOB-Ede.

            -De ledenadministratie. Wij gaan over naar het ledenadministratiesysteem van KBO Brabant dat nauwelijks verschilt van het huidige systeem. Over hoe de inpassing precies verloopt is nog niet duidelijk. De privacy van onze leden moet daarbij in elk geval gewaarborgd zijn.

            -Belastingservice en vrijwillige ouderenadviseurs: de opleidingen en het ondersteunen van beide blijven gehandhaafd.

            -Onze eigen maandelijkse nieuwsbrief blijft bestaan naast een nieuw blad dat verspreid wordt in Brabant, Overijssel, Gelderland en Limburg.

            -Wat gebeurt er met lokale afdelingen die niet akkoord gaan: zij kunnen het lidmaatschap van de KBO Gelderland opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn (vóór 1 juli 2023).

            -Onze naam KBO afdeling Ede blijft ongewijzigd. Ook die van KBO Gelderland. Alleen nu samenwerkend binnen genoemde Alliantie.

            -Hoe komt de KBO Gelderland uit de zorgen: afdracht aan Unie vervalt en nieuw bedrag wordt aan de orde gesteld tijdens de A.V. KBO Gelderland op 23 november. Er bestaat ook een Stichting Vrienden van KBOG die 25.000 – 30.000 euro in kas heeft voor dekking van personeelskosten.

3:         Besluit over het voorstel van KBO Gelderland
Het bestuur is het  eens, zoals ook al in de nieuwsbrief aangegeven, met de zienswijze van het bestuur van KBO Gelderland om het lidmaatschap van de Unie KBO op te zeggen.            De voorzitter geeft vooraf aan dat het bestuur het besluit van de deze vergadering zal respecteren welk besluit ook wordt genomen.

Vervolgens geven de leden met hand opsteken aan dat akkoord wordt gegaan met het voorstel van het bestuur om het voornemen van de KBO Gelderland te steunen.

De voorzitter  concludeert dat de aanwezige leden het unaniem eens zijn met het voorstel van het bestuur .      

4:         Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor de bijdragen aan deze vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een afsluitend gezellig samenzijn met drankje en hapje.

           

Adri. Koch                                                                   Ap Dominicus

Secretaris                                                                    Voorzitter