Notulen ALV 16 maart 2022

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 16 maart 2022.

Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2, Ede.

Aanwezig: 40 leden (vermeld op de door de aanwezigen ingevulde presentielijst )
Voorts van het bestuur mevr. Annelies Tax (2e penningmeester), mevr. Trudy van Schoonhoven (bestuurslid commissie O & O) en de heren Ap Dominicus (voorzitter a.i.) en Gijsbert van Ingen (1e penningmeester a.i.),  Adri. Koch ( secretaris/verslag)..

Afwezig m.k.:Thea en Herman Arts, Sylvia Jorissen, Doortje van de Put, Willemien Vermeulen, Thijs Waasdorp, Ed Stroink, Theo Tjio en Tineke Koch.

1:         Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent om ca. 14.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Fijn dat we na corona weer kunnen samen komen en na 2 jaar weer een algemene ledenvergadering kunnen houden.

Allereerst vraagt hij een ogenblik stilte om de leden die in het afgelopen verenigingsjaar overleden zijn te herdenken. Hij noemt daarbij Joop Niese, die veel voor onze vereniging heeft betekend en pas geleden is overleden.

Als nieuwe voorzitter stelt hij zichzelf voor en merkt op dat  hij als nog niet gekozen voorzitter toch al de vergadering leidt. De reden hiervoor is dat het dagelijks bestuur vond dat hij inmiddels al zolang de functie van interim voorzitter bekleedt dat hij wel voorzitter van de vergadering kon zijn. Hij vertelt afkomstig te zijn uit Brabant (Oisterwijk) en hij met zijn gezin ca. 45 jaar geleden in Ede kwam wonen. Werkzaam geweest bij de Nobo en al lang gepensioneerd. Hij is al heel lang actief bij de voetbalvereniging DTS, in het verleden in de vakbeweging en in de gemeente politiek en thans als voorzitter actief bij de kinderboerderij de Oude Hofstede. Hij vindt heel belangrijk om in het leven vooruit te kijken en dat geldt natuurlijk ook voor onze KBO vereniging die best nieuw elan kan gebruiken. Hij wil zich daar vol voor inzetten en heeft het voornemen om op korte termijn met de commissies en contactpersonen binnen de vereniging bij elkaar te komen om te bespreken hoe we tot een nog actievere vereniging kunnen komen.

Verder meldt hij dat vóór de behandeling van de agendapunten de te bespreken stukken zullen worden rondgedeeld en dat de financiële stukken later weer worden opgehaald. Hij vraagt verder aan de aanwezigen, i.v.m. de privacy wetgeving, of iemand bezwaar heeft tegen plaatsing van een foto waarop hij/zij staat afgebeeld. Niemand heeft daartegen bezwaar.   Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2:         Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
van 16 september 2020.

De vorige ALV is in 2020 gehouden omdat in 2021 door Corona de geplande  ALV moest worden afgelast. De voorzitter behandelt de notulen bladzijde voor bladzijde: er zijn m.b.t. deze notulen, tekstueel noch inhoudelijk, geen opmerkingen. Met dank aan de opsteller  worden de notulen vervolgens goedgekeurd.

3:         Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2020 en 2021
De secretaris licht toe dat beide jaren Corona jaren waren waarin jammer genoeg veel activiteiten moesten worden afgelast. De mensen van de belastingservice konden dikwijls niet bij de mensen thuis komen maar hebben toch veel leden kunnen helpen bij de belastingaangiften. Ook het maken van de nieuwsbrieven is gewoon doorgegaan en bezorgers hebben ondanks Corona toch de nieuwsbrief overal rond gebracht. Namens het bestuur bedankt de secretaris alle contactpersonen en hun medewerkers voor hun grote inzet de afgelopen 2 jaren.

           Bij het doornemen bladzijde voor bladzijde van de verslagen komt naar voren dat in het algemeen jaarverslag 2020 onder het kopje “Aantal leden per 31 december 2020” een tabel over de leeftijdsverdeling van onze leden is weg gevallen. Voor het overige zijn er geen opmerkingen over de tekst en de inhoud van beide verslagen. De verslagen worden vervolgens vastgesteld en goedgekeurd.

4:         Financieel Jaarverslag 2020 en 2021
De voorzitter geeft het woord aan de 1e penningmeester Gijsbert van Ingen. Gijsbert stelt zich als nieuwe penningmeester eerst voor aan de aanwezigen. Hij is sinds 2020 gepensioneerd en heeft een relevante ervaring met financiën. Hij heeft gewerkt bij een accountantskantoor, als administrateur bij een transportbedrijf en werkte voor zijn pensioen bij een notariskantoor. Eerst woonachtig in Ede en later weer terug gekomen naar Ede. Inmiddels al ca een half jaar 1e penningmeester a.i.. Hij kent de voorzitter als collega bestuurslid van de kinderboerderij en heeft Ap destijds gepolst voor de voorzittersfunctie.

Hij licht vervolgens de financiële stukken toe.

 

 a1   Jaarrekening 2020 en begroting 2021

– De post Algemene Reserve bedroeg ultimo boekjaar 2020 een bedrag van € 10.550,58.
– Het positief resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt  €  444,33. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

-De uitgaven in 2020 zijn, vooral door afgelasting van activiteiten 4.438 euro minder geweest  ten opzichte van de begroting.

-Het was verder door Corona in 2020 niet goed mogelijk de begroting 2021 samen te stellen voor wat betreft de activiteiten.

– De financiële stukken over 2020 (balans per 31-12-2020 en de exploitatierekening 2020) zijn op 4 oktober 2021 al geverifieerd en akkoord bevonden door de toenmalige kascontrolecommissie, maar zijn nog niet akkoord bevonden omdat de ALV, gepland op 17 november 2021 toen door Corona geen doorgang kon vinden.

-De penningmeester stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de genoemde stukken en aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid over het jaar 2020.  De vergadering stemt vervolgens in met dit voorstel.


a2   Jaarrekening 2021

             -De post Algemene Reserve bedroeg ultima boekjaar 2021 een bedrag van € 12.453.

– Het positief resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 1458. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. De vergadering gaat akkoord hiermee.

– De penningmeester geeft toelichting bij de diverse posten van de balans per 31 december 2021 en de posten van de winst- en verliesrekening 2021.

-Het meest opvallend  is de stijging van de contributieafdrachten aan de Unie KBO. Van € 10,45 in 2007 tot € 15,32 in 2021. De afdracht aan KBO Gelderland is minder gestegen: van €  5,20 in 2007 tot € 5,75 in 2021. De heer Govers geeft aan de stijging van de contributieafdracht aan de Unie veel te hoog te vinden mede omdat niet wordt aangegeven welke dienstverlening voor genoemde bedragen worden geleverd. De voorzitter antwoordt dat het bestuur al eerder al pogingen in het werk gesteld om tot een lagere afdracht te komen maar daarin niet is geslaagd. Maar het bestuur is het volledig eens met de heer Govers en zal, samen met de KBO afdelingen van Wageningen en Renkum (Eware-overleg), bij de komende Algemene Ledenvergadering van KBO Gelderland dit punt opnieuw aan de orde stellen. Een nieuw gegeven is dat de KBO Noord-Holland uit de Unie treedt en dat daardoor de contributieopbrengst voor de Unie fors minder zal worden. Tijdens de vergadering van de KBO Gelderland zal de heer de Laat, voorzitter van de Unie KBO, op verzoek van de KBO Gelderland, uitleg geven over hetgeen voor de contributie wordt geleverd en nadere informatie geven over de stand van zaken bij KBO-PCOB.. De heer van Alphen, bestuurslid van KBO Gelderland, zegt dat ook het bestuur van KBO Gelderland, als afgevaardigde van Gelderland in de ledenvergadering van de Unie, nadere informatie heeft gevraagd hierover en ook de wens heeft aangegeven de afdracht te verlagen. Helaas bleef de meerderheid van de ledenvergadering tegen verlaging van de afdracht.

Vanuit de vergadering zijn er geen verdere opmerkingen en vragen en de aanwezigen gaan akkoord met de jaarrekening..

.

a3   De Kascontrolecommissie

De commissie, bestaande uit de leden de heer Cees Govers, Mevrouw Marja Ankoné en de heer Thijs Waasdorp,  heeft een kort verslag van haar bevindingen opgesteld en heeft op 21 februari 2022 de boeken van de vereniging over het verenigingsjaar 2021 ingezien en gecontroleerd.. Namens de commissie verklaart de heer Cees Govers dat daarbij de Balans per 31 sdecmber 2021 en de Jaarrekening 2021 zijn geverifieerd en akkoord bevonden. Het verslag wordt toegevoegd aan de financiële stukken.
Door het bestuur wordt hierna op voorstel van de commissie aan de penningmeester décharge verleend voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2021 waarna het bestuur vervolgens door de Algemene Ledenvergadering wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid in het verenigingsboekjaar 2021.
De voorzitter bedankt hierna de leden van de commissie voor de verrichte werkzaamheden.

5:         Begroting 2022 en vaststellen contributie.
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 2022. O.a. de drukwerk kosten moesten  hoger worden geraamd tengevolge van de aangekondigde kostenstijging met 11 % en ook, zoals bekend, moest weer rekening gehouden met een hogere afdracht aan Unie KBO en KBO Gelderland. Om ook de komende jaren rekening te kunnen houden met de stijging van kosten, in elk geval met de jaarlijkse inflatiecorrectie, stelt het bestuur voor om de contributie, in 2017 vastgesteld op  € 23,50 voor alleenstaanden en voor echtparen/samenwonenden € 40,00, thans te verhogen tot respectievelijk € 25 en € 43. De vergadering gaat hiermee akkoord.
De vergadering gaat tevens akkoord met de begroting 2022.

6:         Bestuursverkiezing
6a   Volgens het rooster van aftreden is in 2022 mevrouw Trudy van Schoonhoven aftredend en weer herkiesbaar. Zij stemt in met herverkiezing voor een nieuwe termijn en de vergadering gaat akkoord met de herverkiezing.

6b  Mevrouw Annelies Tax is volgens het rooster ook aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar. Zij geeft aan dat zij, na meerdere termijnen bestuurslid te zijn geweest, zich niet meer herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn. De voorzitter bedankt Annelies voor haar inzet gedurende de vele jaren als bestuurslid en biedt haar een boeket bloemen aan. Hij roept de aanwezigen op te helpen bij het vinden van belangstellenden voor de vacature.

6c Voorstel om de heer Ab Dominicus te benoemen tot voorzitter. De vergadering stemt in het voorstel en de nieuw aangetreden voorzitter geeft aan dat hij zich volop zal inzetten om KBO-Ede nog beter in Ede op de kaart te zetten om op die wijze ook meer vrijwilligers en nieuwe leden binnen te halen. Vervolgens overhandigt de heer Adri Koch de nieuwe voorzitter een fraaie voorzittershamer en wenst hem veel succes toe.

6d Voorstel om de heer Gijsbert van Ingen te benoemen tot 1e penningmeester. De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met het voorstel: alle aanwezigen gaan daarmee akkoord.

6e  De voorzitter vraagt daarna aandacht voor de vacatures die zijn ontstaan: Gerda Hiensch  is per 1 januari gestopt als coördinator Zorg en Welzijn en Liesbeth Meens heeft opgezegd als lid en als Vrijwillig Ouderen Adviseur. Beiden zijn niet aanwezig in de zaal. Het bestuur is hen dank verschuldigd voor het vele verrichte werk voor onze vereniging. Hij doet een beroep op de aanwezigen om mee uit te kijken naar mogelijke kandidaten.

6f. Daarna bedankt hij oud-voorzitter Arie van Alphen voor zijn inzet voor de KBO-Ede als voorzitter en biedt hem een boeket bloemen aan. Daarna ook woorden van dank en bloemen voor secretaris Adri Koch voor het tijdelijke waarnemen van het voorzitterschap.

7:         Benoeming leden Kascontrolecommissie voor het lopende jaar 2022
Volgens het rooster is aftredend de heer Cees Govers (3e jaar). De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdragen aan het werk van de commissie..
In de kascommissie is nog functionerend mevrouw Marja Ankoné. Nieuw te benoemen is de heer Thijs Waasdorp. De voorzitter stelt de vergadering voor om de heer Waasdorp te benoemen als lid van de commissie. Alle aanwezigen gaan daarmee akkoord.

De secretaris heeft tijdens de pauze aan de heer Bertus Damman gevraagd om reserve-kascommissielid te worden. Bertus is daartoe bereid. Op voorstel van de voorzitter benoemt de vergadering vervolgens de heer Bertus Damman tot reserve lid van de commissie.

8:         Mededelingen vanuit het bestuur
-De voorzitter noemt als bijzonder project  de geplande Senioren Olympiade die in samenwerking met Sportservice Ede vlak voor de Heideweek zullen worden georganiseerd. Het betreft activiteiten voor senioren zoals een fiets- en wandeltocht, tennistoernooi etc. die onder auspiciën van KBO/PCOB worden georganiseerd.

            -Hij noemt ook het punt belangenbehartiging voor senioren dat als speerpunt meer naar voren kan worden gebracht, o.a. voor wat betreft de indexering van pensioenen en andere punten waarbij ouderen nog onvoldoende aan bod komen.

            -Tenslotte nodigt hij de leden uit voor de maandelijkse bijeenkomsten in de Bosroos; op 18 mei Buffet Indonesche maaltijd, mogelijk een fietstocht op 15 juni en de bijeenkomst voor al onze vrijwilligers op vrijdag 10 juni a.s.

9:         Rondvraag       

Gevraagd wordt naar de Cosbo. Is dit samenwerkingsorgaan nog actief. De voorzitter antwoord dat er tengevolge van Corona een lange periode niet is vergaderd en dat wij daarna nog niets hebben vernomen. Hij zal navraag doen. De heer Erik Erkelens zegt dat er intussen wel gestart is met een nieuwe Cosbo website.

            10:       Sluiting van de vergadering

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen en nodigt iedereen uit voor een gezellig samenzijn na de vergadering met een drankje en hapje. Hij sluit de vergadering om ca. 15.30 uur.

Ede,  26 maart 2022

Adri. Koch                                                                   Ap Dominicus

 secretaris                                                                    Voorzitter