Notulen ALV 15 maart 2023

 

 

KBO   Afdeling Ede

Notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van woensdag 15 maart 2023Locatie: De Bosroos, Ede.

Aanwezig: 32 leden (vermeld op de door de aanwezigen ingevulde presentielijst )
Voorts van het bestuur mevr. Trudy van Schoonhoven (bestuurslid commissie O & O) en de heren Ap Dominicus (voorzitter), Gijsbert van Ingen (1e penningmeester) en Adri. Koch ( secretaris/verslag).

Afwezig m.k.: de dames Tineke Koch, Thea Tjio, Tonny Straatman, Doortje van der Put, Annemarie Klarenbeek en Gerda Hiensch en de heren Hans Veneman en Martien Tax.

1:         Opening door de voorzitter.

De voorzitter opent om ca. 14.00 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Vooraf informeert hij of iemand er bezwaar tegen heeft dat er foto’s worden gemaakt: twee dames geven aan niet op de foto te willen. Bij het maken van de foto’s wordt daarmee rekening gehouden.

De voorzitter vraagt een ogenblik stilte om de leden die in het afgelopen verenigingsjaar overleden zijn te herdenken. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal vertelt de voorzitter dat hij bewust niet de namen van de overledenen noemt omdat deze soms niet tijdig worden doorgegeven.

Voorzitter Ap Dominicus vraagt in zijn voorwoord  aandacht voor de terugloop van het ledenaantal en de wenselijke versterking van het bestuur. Hij doet een dringend beroep op de leden om bij zich zelf na te gaan of zij zich als kandidaat-bestuurslid zouden willen aanmelden en ook om daarvoor uit te kijken naar mogelijke kandidaten in hun kenniskring. Om het ledental te verhogen stelt hij voor dat elk lid probeert één nieuw lid te werven. Mocht dat niet lukken dan vraagt hij de leden mogelijke gegadigden voor het lidmaatschap door te geven aan een van de bestuursleden.

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2:         Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
van 16 maart 2022.

De voorzitter behandelt de notulen bladzijde voor bladzijde: er zijn m.b.t. deze notulen, tekstueel noch inhoudelijk, geen opmerkingen. Met dank aan de opsteller  worden de notulen vervolgens goedgekeurd.

3:         Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2022
De secretaris licht toe dat het verslag een overzicht geeft van alle activiteiten die in het verenigingsjaar 2022 hebben plaats gevonden. Het geeft een beeld van een actieve KBO-afdeling met een compleet programma. Wel kon er na het afscheid van Gerda Hiensch nog geen nieuwe coördinator worden gevonden. De activiteiten betreffende Zorg en Welzijn zijn wel doorgegaan maar in verband met de vacature is er geen registratie van geweest.

            Er zijn geen op- of aanmerkingen over het jaarverslag en de vergadering gaat akkoord met de inhoud.

Namens het bestuur bedankt de secretaris alle contactpersonen en werkgroepleden voor hun grote inzet het  afgelopen jaar.

           

4:         Financieel Jaarverslag 2022
Jaarverslag/winst- en verliesrekening

De voorzitter geeft het woord aan de 1e penningmeester Gijsbert van Ingen. Gijsbert licht vervolgens de verschillende posten toe.

De Winst- en Verliesrekening 2022 komt uit op min € 2217,00. Hoofdoorzaken: ca. € 500,- minder contributie tengevolge van de daling van het aantal leden en ca. € 1000,- meer uit gegeven voornamelijk door hogere papierkosten voor de nieuwsbrief. Over de daling van het aantal leden zegt Gijsbert dat het aantal van 423 leden per 31 december 2022 een daling betekent met 32 personen ten opzichte van het aantal leden van 455 in 2021. Er zijn wel een klein aantal nieuwe leden bij gekomen maar vooral door overlijden van leden is het aantal zo sterk gedaald.

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal legt Erik Erkelens uit dat alle mogelijkheden om te bezuinigen op papierkosten en prijsvergelijking van verschillende drukkerijen zijn bekeken maar dat dat geen voordeel opleverde tenzij zou worden ingestemd met een veel minder aantrekkelijke nieuwsbrief. En daar heeft het bestuur niet voor gekozen. Ook afstappen van de papieren uitvoering is niet overgewogen omdat door onze leden de  huidige papieren uitvoering zeer op prijs wordt gesteld en een vrij groot aantal leden niet over een e-mailadres beschikt. Ook instemming vanuit de zaal met de opmerking van de heer Beer Radstaat dat het stoppen met de papieren nieuwsbrief ook het nadeel heeft dat we dan veel goede contacten van bezorgers met onze leden kwijt zijn.

Naar aanleiding van een vraag zegt Gijsbert dat het meer afgeronde contributiebedrag niet heeft geleid tot veel minder giften. Er is een bedrag van € 664,- ontvangen in 2022.                                   De afdracht van contributie per lid aan de Unie KBO  is, zoals ook in voorgaande jaren, in 2022 weer omhoog gegaan (€ 10,-) en de afdracht aan de KBOG is gelijk gebleven (€ 5,75). In 2023 is er door de opzegging van het lidmaatschap van de Unie door de KBOG geen afdracht meer aan de Unie en zal naar verwachting de afdracht aan de nieuwe organisatie Senioren Netwerk Nederland minder gaan bedragen dan de steeds stijgende afdracht aan de Unie KBO. Hij merkt daarbij op, naar aan;leiding van een vraag van de heer Charles Slangen, dat voor 2023 de afdracht aan contributie (€ 15,80) nog een jaar gelijk blijft in verband met de slechte financiële positie van KBO Gelderland. Het bedrag dat eerder aan de Unie KBO werd afgedragen komt in 2023 eenmalig ten goede aan de KBO Gelderland.   Hij zegt er op te rekenen dat daarna minder behoeft te worden betaald aan de dan bij het Senioren Netwerk Nederland aangesloten KBO Gelderland. Hierover zal tijdig informatie aan de leden worden gegeven.

Kascontrole/dechargeverlening

De commissie, bestaande uit de leden de heer Cees Govers, Mevrouw Marja Ankoné en de heer Thijs Waasdorp,  heeft een kort verslag van haar bevindingen opgesteld en heeft op 28 februari 2023 de boeken van de vereniging over het verenigingsjaar 2022 ingezien en gecontroleerd.. Namens de commissie verklaart de heer Thijs Waasdorp dat daarbij de Balans per 31 december 2022 en de exploitatierekening 2022 zijn geverifieerd en akkoord bevonden. Het verslag wordt toegevoegd aan de financiële stukken.
Door het bestuur wordt hierna op voorstel van de commissie aan de penningmeester décharge verleend voor de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2022 waarna het bestuur vervolgens door de Algemene Ledenvergadering wordt gedechargeerd voor het gevoerde financiële beleid in het verenigingsboekjaar 2022.
De voorzitter bedankt hierna de leden van de commissie voor de verrichte werkzaamheden.

.

5:         Begroting 2023 en 2024 en vaststellen contributie.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting  Gijsbert geeft aan dat over het jaar 2023 het verlies wordt geraamd op € 1735,00. In verband hiermee en ook om ook de komende jaren rekening te kunnen houden met de stijging van kosten stelt Gijsbert voor de contributie met ingang van 2024 te verhogen met € 1,50 per lid. Dat betekent € 26,50 per lid en € 46,- voor echtparen/samenwonenden. Hij geeft aan dat daarmee nog geen sluitende begroting voor 2024 wordt bereikt (raming tekort € 1335,00) maar dat we gelukkig een ruime financiële reserve hebben om dit verlies op te vangen. Met dit voorstel wordt ingestemd.                                                                  Wel wordt een aantal vragen gesteld. Op een vraag over de reserve waarover de vereniging beschikt antwoordt Gijsbert dat de  algemene reserve ca. € 10.000,- bedraagt en dat daarnaast een bedrag van ca. 13.000,- apart benoemd als voorziening. Uit deze reservering wordt o.a. het komende feest ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van KBO-Ede betaald.  Ook wordt een vraag gesteld over de financiële positie van de KBO Gelderland. Is na het jaar 2023 de financiële positie van de KBOG weer gezond? De voorzitter antwoordt dat dat naar verwachting het geval zal zijn. Er wordt in 2023 weer een reserve opgebouwd van ca.25.000,-  en uit de nalatenschap van de Unie (het deel van KBO Gelderland) komt er naar schatting ongeveer 1,5 ton vrij voor de KBOG.  Verder komt het blad ONS ter sprake. De voorzitter antwoordt dat dat blad veel goedkoper is dan het heel dure KBO-PCOB Magazine en dat daardoor de kosten mee zullen vallen.

  1. Lid van verdienste

Na de pauze vraagt de voorzitter mevrouw Annelies Tax naar voren te komen. Hij zegt dat Annelies in de afgelopen jaren heel veel betekend heeft voor KBO-Ede. Zij was jarenlang een verdienstelijk bestuurslid als 2e penningmeester en beheerder van de website en ook nu nog neemt zij als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen. Hij stelt voor haar in verband met haar grote verdiensten voor onze vereniging te benoemen tot Lid van Verdienste. Onder luid applaus benoemt de vergadering haar vervolgens tot Lid van Verdienste.

7:         Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden is in 2023 de heer Adri Koch aftredend en weer herkiesbaar. Adri zegt in te stemmen met een nieuwe termijn van 4 jaar als secretaris. Omdat hij al vanaf 2013 bestuurslid is vindt hij wel dat gedurende de nieuwe termijn actief naar een nieuwe kandidaat voor secretaris gezocht moet worden. Onder applaus stemt de vergadering in met herverkiezing van Adri voor een nieuwe termijn

 

8:         Benoeming leden Kascontrolecommissie voor het lopende jaar 2023
Volgens het rooster is aftredend de heer Cees Govers (4e jaar). De voorzitter bedankt hem voor zijn bijdragen aan het werk van de commissie.
In de kascommissie is nog functionerend mevrouw Marja Ankoné (3e jaar), die aangeeft ook voor een volgend jaar beschikbaar te zijn en de heer Thijs Waasdorp (2e jaar). De heer Janus van Riel stelt zich beschikbaar als kandidaat-lid voor het volgende jaar. Op voorstel van de voorzitter benoemt de vergadering vervolgens Janus tot reserve lid van de kascommissie.

9:         Mededelingen vanuit het bestuur
-De heer Fred Deuning attendeert op de aanvraag van KBO-Ede  in het kader van Ede-Doet. Het project, een avond voor alle Edese senioren, is te vinden op de website van Ede-Doet vanaf 22 maart en bonnen zijn ook welkom op de in de nieuwsbrief genoemde adressen.

-Mevr.Trudy van Schoonhoven meldt dat det samen met de PCOB georganiseerde busreis plaats vindt op woensdag 14 juni a.s.. Inschrijvingsformulier komt in de nieuwsbrief van mei.  Verder zal er op woensdagmiddag 19 april een lezing worden verzorgd over uitvaart door van de Weerd uitvaartzorg.

-De voorzitter vraagt daarna bijzondere aandacht voor de lezing over de plannen van de regering om het huidige pensioenstelsel te vernieuwen. De lezing is voor alle Edese senioren en degenen die nog pensioen opbouwen en wordt gehouden in de Open Hof op woensdagavond 19 april

10:       Rondvraag

De heer Beer Radstaat doet de suggestie om te bekijken of er ook een jaarlijks reisje voor alleen KBO leden mogelijk is. Mevr. Nellie Baas vraagt waarom het jaarlijkse reisje niet gewoon samen met PCOB kan blijven plaats vinden en Mevr. Trudy van Schoonhoven merkt op dat er eerder gebleken is dat er niet voldoende inschrijvingen waren voor een reisje met alleen KBO leden. De voorzitter zegt toe dat zal worden onderzocht door het bestuur hoe te handelen op dit punt.    

           

11:       Sluiting van de vergadering

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en bijdragen en nodigt iedereen uit voor een gezellig samenzijn na de vergadering met een drankje en hapje. Hij sluit de vergadering om ca. 15.30 uur.

Ede,  31 maart 2023

Adri. Koch                                                                 Ap Dominicus

 secretaris                                                                   Voorzitter