Agenda ALV 15 maart 2023

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van KBO afdeling Ede nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op:

Woensdag 15 maart 2023 om 14.00 uur in de Bosroos (Hoek rotonde Veenderweg), ingang: Rozenlaan. te Ede. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter de heer Ap Dominicus
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2022.

De notulen van deze ALV zijn te vinden op onze website: www.kbo-ede.nl.
Belangstellenden kunnen de notulen opvragen via e-mail of telefonisch bij de secretaris. Tevens liggen er enkele exemplaren van de notulen op de tafels tijdens de vergadering.
Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2022

  1. Financieel jaarverslag 2022.
  •  Toelichting en beantwoording van vragen door de penningmeester.
  •  Verslag door de leden van de kascommissie mevrouw Marja Ankoné en de heren Thijs Waasdorp en Bertus Damman.
  •  Decharge aan het bestuur door de ALV over het gevoerde beleid.
  1. Begroting 2024 en vaststellen van de contributie 2024

Pauze

  1. Bestuursverkiezing:
    Volgens het rooster van aftreden is de heer Adri Koch in 2023 aftredend en weer herkiesbaar.

    7. Benoeming leden kascommissie voor het lopende jaar 2023.
Het is de bedoeling om tijdens de vergadering een nieuw reserve lid te benoemen.      Kandidaten kunnen zich al vóór maar ook tijdens de vergadering melden bij de secretaris.

   8. Mededelingen uit het bestuur.

  9. Rondvraag

10. Sluiting van de vergadering om ca. 15.30 uur.