Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de KBO afdeling Ede-Bennekom nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op:

Woensdag 16 maart 2022 om 14.00 uur in “De Open Hof”

In de wijk Veldhuizen, Hoflaan 2, 6715AJ Ede
Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig. QR code wordt gevraagd en gecontroleerd, 1,5 meter afstand houden en mondkapjes verplicht.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter a.i. de heer Ap Dominicus. Vaststelling van de agenda.
 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 16 september 2020.
  • De notulen van deze ALV zijn te vinden op onze website: www.kbo-ede.nl of simpelweg kbo-ede.nl.
  • Belangstellenden kunnen de notulen ook opvragen via e-mail of telefonisch bij de secretaris. Tevens liggen er enkele exemplaren van de notulen op de tafels tijdens de vergadering.
 3. Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2020 en 2021.
 4. Financieel jaarverslag 2020 en 2021
  • Toelichting en beantwoording van vragen door de penningmeester.
  • Verslag door de leden van de kascommissie mevrouw Marja Ankoné en de heren Cees Govers en Thijs Waasdorp (reserve-lid)
  • Decharge van het bestuur door de ALV over het gevoerde beleid.
 5. Begroting 2021 en 2022.
 6. Vaststellen contributie 2023.

Korte pauze

7. Bestuursverkiezing:
7a. Volgens het rooster van aftreden is Trudy van Schoonhoven in 2022 aftredend en weer herkiesbaar.
Annelies Tax is in 2022 aftredend maar stelt zich niet herkiesbaar. U kunt zich aanmelden voor deze                                        functie bij de secretaris. Kandidaten kunnen zich tot de vergadering aanmelden bij het secretariaat.

7b. Voorgesteld wordt de heer Ap Dominicus te benoemen tot voorzitter

7c. Voorgesteld wordt de heer Gijsbert van Ingen te benoemen tot 1e penningmeester

8.  Benoeming leden kascommissie voor het lopende jaar 2022.

  • Volgens het rooster is aftredend: de heer Cees Govers (3e jaar).
  • In de kascommissie is nog functionerend mevrouw Marja Ankoné. Nieuw te benoemen de heer Thijs Waasdorp. Het is de bedoeling om tijdens de vergadering een nieuw reserve lid te benoemen.Kandidaten kunnen zich al vóór maar ook tijdens de vergadering melden bij de secretarisMededelingen uit het bestuur.
 1. Rondvraag en sluiting van de vergadering om ca.15.30 uur
 2. Na afloop gezellig samenzijn met drankje en hapje.