Agenda Algemene Leden Vergadering 2020

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van de KBO afdeling Ede-Bennekom nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op:

Woensdag 16 september 2020 om 14.00 uur in “De Schuilplaats “, Otterloseweg 18a.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. De zaal is open vanaf 13.45 uur.

Houd tot iedereen minimaal 1,5 m afstand.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter de heer Arie van Alphen Vaststelling van de agenda.
 2. Vaststellen van de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 20 maart 2019.

  De notulen van deze ALV zijn te vinden op onze website: www.kbo-ede.nl.

  Belangstellenden kunnen de notulen ook opvragen via e-mail of telefonisch bij de secretaris. Tevens liggen er enkele exemplaren van de notulen op de tafels tijdens de vergadering.

 3. Toelichting op het Algemeen Jaarverslag 2019.
 4. Financieel jaarverslag 2019.
  • Toelichting en beantwoording van vragen door de penningmeester.
  • Verslag door de leden van de kascommissie de heren Jan van den Boom, Richard

   Bakker en Cees Govers

  • Decharge aan het bestuur door de ALV over het gevoerde beleid.

5 Begroting 2020.

 1. Definitief vaststellen contributie 2021.
 2. Bestuursverkiezing:

  7a. Volgens het rooster van aftreden zijn in 2020 geen bestuursleden aftredend.
  7b Afscheid van heer Bertus Damman als 2e secretaris.
  7c Afscheid Wim Reimink als 1e penningmeester en Bep Reimink als lid en verslaggeefster van onze maandelijkse activiteitenmiddagen.

 3. 8a. Benoeming leden kascommissie voor het lopende jaar 2020.
  • Volgens het rooster is aftredend: de heer Jan van de Boom (3e jaar).
  • In de kascommissie is nog functionerend de heer Richard Bakker en de heer Cees

   Govers. Het is de bedoeling om tijdens de vergadering een nieuw reserve lid te benoemen. Kandidaten kunnen zich al vóór maar ook tijdens de vergadering melden bij de secretaris.

   8b. Benoeming commissie ledenwerving

 4. Mededelingen uit het bestuur.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.